Integritetspolicy

Bonusways behandlig av personuppgifter kommer alltid att ske enligt Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR).

Version 3, uppdaterad 31.7.2021

1. Personuppgiftsansvarig

Bonusway Oy
Kalevagatan 30
00100 Helsingfors
Finland
admin@bonusway.com


2. Dataskyddsombud

Ville Laitinen
Bonusway
Kalevagatan 30
00100 Helsingfors
Finland
admin@bonusway.com


3. Cookies

Bonusway-tjänsten använder cookies som lagras på en användares dator via webbläsaren. Dessa cookies kan användas för att göra användarens upplevelse av tjänsten smidig och för att identifiera den specifika webbläsaren och erbjuda innehåll som är specifikt för användaren av webbläsaren.

Med hjälp av cookies, kan information och erbjudanden på vår webbsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss känna igen våra användare på webbsidan. Syftet med detta igenkännande är att göra det enklare för användarna att använda vår webbsida.

Användaren kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbsida med hjälp av motsvarande inställningar i sin webbläsare och kan därmed permanent hindra lagrandet av cookies. Dessutom kan redan angivna cookies raderas när som helst. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om användaren avaktiverar lagrandet av cookies i webbläsaren, kan det hända att alla funktioner på vår hemsida inte är helt användbara.


4. Allmänna datainsamling

Bonusway-tjänsten samlar in allmänna data när en användares webbläsare ringer upp hemsidan. Denna allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Det som samlats kan vara (1) de typer av webbläsare och versioner som används, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) den webbsida från vilken ett åtkomstsystem når vår webbsida, (4) datum och tid för åtkomst till tjänsten, (5) IP-adress och (6) annan liknande data som kan användas till din fördel vid angrepp på våra IT-system.

Vid användning av denna allmänna data drar Bonusway inga slutsatser om användaren. Denna informations behövs snarare för att säkerställa långsiktig lönsamhet för våra IT-system och webbplatsteknik, samt ge myndigheterna den information som är nödvändig för brottmål vid en cyberattack. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av användaren.


5. Registrering

Användaren har möjlighet att registrera sig till Bonusway-tjänsten med personlig information. Vilka personuppgifter som överförs till Bonusway bestäms av registreringsformuläret. De personuppgifter som användaren uppger samlas in och lagras enbart för internt bruk av Bonusway. Bonusway kan överföra en del av denna information till en eller flera personuppgiftsbiträden (t.ex. en betalningsleverantör) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan hänföras till Bonusway.

Genom att registrera sig på Bonusway-tjänsten lagras också användarens IP-adress och datum och tid för registreringen. Lagringen av denna data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att göra det möjligt att undersöka brott som begåtts. I den mån är lagringen av denna data nödvändig för att säkra Bonusway. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.

Registreringen av användare, med den frivilliga indikationen av personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för Bonusway att erbjuda användaren innehåll eller tjänster som endast kan erbjudas till registrerade användare på grund av omständigheterna i fråga. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som angetts under registreringen, eller radera dem helt och hållet från datalagret på Bonusway.

Bonusway ska när som helst tillhandahålla information på begäran av varje användare om vilka personuppgifter som lagras om användaren. Bonusway ska dessutom korrigera eller radera personuppgifter på begäran av eller vid antydan av användaren, förutsatt att det inte finns lagstadgade lagringsförpliktelser. Ett dataskyddsombud som är särskilt utsedd i denna dataskyddsdeklaration, liksom hela Bonusways anställda, är tillgängliga för användaren i detta avseende som kontaktpersoner.


6. Nyhetsbrevspårning

Bonusways nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfil registrering och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Bonusway se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en användare, och vilka länkar i e-postmeddelandet ringdes upp (klickades på) av användarna.

Sådana personuppgifter som samlats in i spårningspixlarna i nyhetsbrev lagras och analyseras av Bonusway för att optimera leverans av nyhetsbrevet samt att kontinuerligt anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till användarnas intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Användarna har när som helst rätt att återkalla respektive separat deklaration av samtycke utfärdad genom dubbel-opt-io-proceduren. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av Bonusway. Bonusway betraktar automatiskt ett tillbakadragande från mottagandet av nyhetsbrev som återkallande.


7. Kontakta Bonusway

Om en användare kontakter Bonusway via e-post eller via en blankett på webbsidan lagras de personuppgifter som överförs av användaren automatiskt. Sådan personuppgifter som överförs på frivillig basis av en användare till Bonusway lagras i syfte att behandla eller kontakta användaren.

Om en användare kontaktar Bonusway om en saknad bonus kan information om köpet och användaren delas med en tredje part, som en butik, för att bekräfta att köpet finns och inte är bedrägligt.


8. Radering av personuppgifter på rutin

Bonusway ska behandla och lagra personuppgifter om användaren endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller i den mån den beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som Bonusway omfattas av.

Om lagrings syftet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare går ut, raderas personuppgifterna rutinmässigt enligt lagkrav.


9. Användarens rättigheter

9a. Rätt till bekräftelse

Varje användare ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att från Bonusway få bekräftelse på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en användare vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han/hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd på Bonusway.


9b. Rätt till åtkomst

Varje användare ska ha rättighet, som beviljats av den europeiska lagstiftaren, att få gratis information från Bonusway om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Därtill ger de europeiska direktiven och förordningarna användaren tillgång till följande uppgifter:

 • syftet med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som berörs;
 • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredje länder eller internationella organisationer;
 • om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden;
 • existensen av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter från Bonusway eller begränsning av behandling av personuppgifter rörande användaren eller att motsätta sig sådan behandling;
 • existensen av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • där personuppgifterna inte samlas in från användaren, all tillgänglig information om källan;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den aktuella logiken samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för användaren.

Dessutom ska en användare ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska en användare ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en användare vill utnyttja denna rätt till åtkomst, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd på Bonusway.


9c. Rätt till rättelse

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Om en användare vill utöva denna rätt till rättelse kan han/hon när som helst kontakta vår dataskyddsombud eller annan anställd på Bonusway.


9d. Rätt till radering

Varje användare ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Användaren återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Användaren invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.

Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en användare vill begära radering av personuppgifter lagrade av Bonusway, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd på Bonusway. Bonusways dataskyddsombud eller annan anställd ska omedelbart se till att raderingsförfrågan följs omedelbart.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och i enlighet med artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.


9e. Rätt till begränsning av behandling

Varje användare ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger Bonusway möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Bonusway behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Användaren har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovannämnda villkor får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Bonusways dataskyddsombud eller annan anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.


9f. Rätt till dataportabilitet

Varje användare ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och behandlingen sker automatiskt så länge som behandling är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som är belägen på Bonusway.

Därtill ska användaren, vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR, ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt och då inte har någon negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan användaren när som helst kontakta Bonusways dataskyddsombud eller en annan anställd.


9g. Rätt att göra invändningar

Varje användare ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på punkt e. eller f. i artikel 6.1 i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Bonusway får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska användaren ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om användaren invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dessutom om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska användaren, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För att utöva rätten till invändning kan användaren direkt kontakta Bonusways dataskyddsombud eller annan anställd. Dessutom när det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får användaren utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.


9h. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Varje användare ska ha rättighet, som beviljats av den europeiska lagstiftaren, att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) inte är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan användaren och den personuppgiftsansvarige, eller (2) inte tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) inte grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller utförande av ett kontrakt mellan användaren och den personuppgiftsansvarig, eller (2) det är baserat på användarens uttryckliga samtycke, ska Bonusway genomföra lämpliga åtgärder för att skydda användarens rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att erhålla mänskligt ingripande från Bonusway, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om användaren vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på Bonusway eller en annan anställd på Bonusway.


9i. Rätten att återkalla dataskyddstillstånd

Varje användare ska ha rättighet, som beviljats av den europeiska lagstiftaren, att när som helst dra tillbaka hans eller hennes samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Om användaren vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst direkt kontakta vårt dataskyddsombud på Bonusway eller en annan anställd på Bonusway.


10. Facebook

Bonusway har i sin tjänst integrerade komponenter av företaget Facebook.

Facebook är ett socialt nätverk. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sina användare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverka genom vänförfrågningar.

Verksamhetsbolaget för Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Genom integrationen mellan Bonusway och Facebook kan Facebook få information om ett besök på vår tjänst av användaren.

Facebook kan placera en cookie på användarens enhet. Definitionen av cookies förklaras ovan.

Facebook är aktiverat för att analysera användningen av vår webbplats. Under det här tekniska förfarandet kan företaget Facebook få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress.

Personlig data, inklusive användarens IP-adress, kan överföras till Facebook i USA. Dessa personuppgifter lagras av Facebook i USA. Facebook kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Användaren kan, som angivet ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies eller välja att radera redan inställda cookies.

Dataskyddsguiden publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda användarens privatliv. Dessutom görs olika konfigurationsalternativ för att möjliggöra eliminering av dataöverföring till Facebook, t.ex. Webbläsarens Facebook-blockerare, som kan erhållas under http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dessa applikationer kan användas av användaren för att eliminera en dataöverföring till Facebook.


11. Google Analytics

I sin tjänst har Bonusway integrerat komponenten i Google Analytics.

Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är samling, sammankomst och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser.

Verksamhetsbolaget för Google Analytics-komponentenis är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google kan placera en cookie på användarens enhet. Definitionen av cookies förklaras ovan.

Google har aktiverats för att analysera användningen av vår webbsida. Under det här tekniska förfarandet kan företaget Google få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress.

Personuppgifter, inklusive användarens IP-adress, kan överföras till Facebook i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Användaren kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en justering i inställningar i den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies eller välja att ta bort redan inställda cookies.
Dessutom har användaren möjlighet att invända mot en samling data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbsida, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta sådana uppgifter. För detta ändamål måste användaren hämta ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Det här webbläsartillägget berättar för Google Analytics via ett JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om IT-systemet för användaren senare raderas, formateras eller installeras, måste användaren ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av användaren eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att genomföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/analytics/.


12. Google AdWords

I sin tjänst har Bonusway integrerat komponenten Google AdWords.

Google AdWords är en tjänst för internetmarknadsföring som tillåter marknadsföraren att placera annonser i Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk.

Verksamhetsbolaget för Google AdWords-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google kan placera en cookie på användarens enhet. Definitionen av cookies förklaras ovan.

Google har aktiverats för att analysera användningen av vår webbsida. Under det här tekniska förfarandet kan företaget Google få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress.

Personuppgifter, inklusive användarens IP-adress, kan överföras till Facebook i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Användaren har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. Därför måste användaren få åtkomst från var och en av webbläsarna som använder länken www.google.com/settings/ads och ange önskade inställningar.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.


13. AppsFlyer

I sin tjänst har Bonusway integrerat komponenten AppsFlyer.

AppsFlyer är en mobilanalystjänst. Mobilanalys är samling, sammankomst och analys av data om besökare i mobila applikationer.

Operativföretaget i AppsFlyer-komponenten är AppsFlyer Ltd., 100: e 1 Street, 25: e våningen, San Francisco, CA 94105, USA

AppsFlyer är aktiverat för att analysera användningen av vår mobilapplikation. Under det här tekniska förfarandet kan företaget AppsFlyer få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress.

Personuppgifter, inklusive användarens IP-adress, kan överföras till AppsFlyer i EU. Dessa personuppgifter lagras av AppsFlyer i EU. AppsFlyer kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i AppsFlyer kan hämtas på https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf.


14. OneSignal

I sin tjänst har Bonusway integrerat med komponenten OneSignal.

OneSignal är en push-meddelande tjänst. Push-meddelanden tillåter Bonusway att kontakta användare som använder Bonusway-mobilapplikationen med meddelanden om säkerhet och erbjudanden som är relevanta för dem.

Verksamhetsbolaget för OneSignal-komponenten är Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, USA

OneSignal är aktiverat för att skicka push-meddelanden till användare som använder Bonusway-mobilapplikationen. Under det här tekniska förfarandet kommer företaget OneSignal att få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress.

Personliga data, inklusive användarens IP-adress, kan överföras till OneSignal i USA. Dessa personuppgifter lagras av OneSignal i USA. OneSignal kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Push-meddelanden skickas endast om användaren uttryckligen har godkänt det.


15. Twilio

I sin tjänst har Bonusway integrerat med komponenten Twilio.

Twilio är en meddelandetjänst. Det gör det möjligt för Bonusway att säkra sina användarkonton genom att använda SMS / Voice som en andra faktor för autentisering.

Verksamhetsbolaget för Twilio-komponenten är Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA

Twilio är tillåten att skicka sms-meddelanden till Bonusways användare. Under det här tekniska förfarandet kommer företaget Twilio att få kännedom om personuppgifter, t.ex. användarens mobilnummer.

Personuppgifter, inklusive användarens mobilnummer, kan överföras till Twilio i USA och EU. Dessa personuppgifter lagras av Twilio i USA och EU. Twilio kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Inga meddelanden skickas till användaren om man väljer att inte ange sitt telefonnummer i systemet.


16. Dialog Insight

I sin tjänst har Bonusway integrerat med komponenten Dialog Insight.

Dialog Insight är en e-postleveransservice.

Verksamhetsbolaget för Dialog Insight-komponenten är Dialog Insight, 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanada

Dialog Insight är aktiverat för att skicka e-postmeddelanden till Bonusways användare. Under det här tekniska förfarandet kommer företaget Dialog Insight att få kunskap om personlig information, som t.ex. användarens e-postadress.

Personuppgifter, inklusive användarens e-postadress, kan överföras till Dialog Insight i Kanada. Dessa personuppgifter lagras av Dialog Insight i Kanada. Dialog Insight kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

E-postmeddelanden skickas endast om användaren uttryckligen har godkänt det.


17. Rättslig grund för behandlingen

Art. 6.1 litt. a GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandlingen för vilka vi erhåller samtycke för ett visst behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som användaren är en del av, vilket i detta fall t.ex är när behandlingar är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserad på Artikel 6.1 litt. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar av våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse där behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser, är behandlingen baserad på Art. 6.1 litt. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda användarens eller en annan fysisk persons livsintressen. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6.1 litt. d GDPR. Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6.1 litt. f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandling som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om behandling är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter för användare som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett legitimt intresse skulle kunna antas om användaren är en kund hos Bonusway (avsnitt 47 mening 2 GDPR).


18. De legitima intressen som Bonusway eller en tredje part åtar

Där behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 litt. f GDPR är vårt legitima intresse att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.


19. Perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter periodens slut raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet ska fullföljas eller kontraktet påbörjas.


20. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav; Krav som krävs för att ingå kontrakt; Användarens skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådan information

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal där användaren ger oss personuppgifter, som senare måste behandlas av oss. Användaren är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Att icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med användaren inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av användaren måste användaren kontakta vårt dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud förtydligar för användaren om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att personuppgifter inte tillhandahållits.


21. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande.